อีเว้นท์

“ซีพี รีเทลลิงค์ เดินหน้าสนับสนุนการสร้างอาชีพผ่าน “ร้านกาแฟมวลชน” กว่า 150 สาขาซีพี รีเทลลิงค์ บริษัทในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนการสร้างอาชีพเกษตรกรไทย  ธุรกิจ SME และผู้ประกอบการร้านกาแฟ ผ่านร้านกาแฟมวลชน กาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคม และชุมชน พร้อมคว้าตัว 2 หนุ่มนักแสดงตัวแทนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคม อาเล็ก-ธีรเดช และ เดี่ยว-สุริยนต์ แนะนําเมนูใหม่ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด กล่าวว่า “ร้านกาแฟมวลชน ร้านกาแฟที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด ดําเนินธุรกิจด้วยแนวคิด กาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําเข้าสู่ปีที่ 9 โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2553 ผ่านโครงการอบรมกาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน เปิดอบรมให้กับผู้สนใจทําธุรกิจกาแฟ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เน้นการให้ความรู้พื้นฐานการทําธุรกิจร้านกาแฟ ครอบคลุมเนื้อหา ตั้งแต่การพิจารณาทําเลที่ตั้ง การสํารวจตลาดและการเก็บข้อมูลของลูกค้า นับเป็นการวางรากฐาน ธุรกิจที่มั่นคงไปสู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการอบรมไปแล้ว 83 รุ่น 8,500 คน จากโครงการอบรมสู่ร้านกาแฟมวลชน ร้านกาแฟต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมและชุมชน ร่วมส่งเสริม ความรู้การเพาะปลูกกาแฟให้กับเกษตรกร อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และ อ.ปางขอน จ.เชียงราย สนับสนุน อุปกรณ์การผลิตและช่องทางการตลาด รับซื้อผลผลิตในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมี รายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายไปสู่เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ เช่น เชียงใหม่ และชุมพร ฯลฯ เมล็ดกาแฟจากเกษตรกรที่ได้รับรองกระบวนการปลูก คัด คั่วตามมารตรฐานสากล สู่การส่งมอบ ผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพภายใต้แบรนด์กาแฟมวลชน ในราคาเป็นธรรมที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ เริ่มต้น 29 บาท พร้อมการส่งมอบสาธารณะประโยชน์ด้วยการหักรายได้จากการจําหน่ายเครื่องดื่ม   1 บาท 1 แก้ว บริจาคให่กับวัดพระบาทน้ําพุ, วัดสวนแก้ว, มูลนิธิสุธาสิณีน้อยอินทร์เพื่อเด็กและ เยาวชน และมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นประจําทุกปี

 


ทั้งนี้ ภายในร้านกาแฟได้มีการจัดพื้นที่วางสินค้าจากผู้ประกอบการธุรกิจ SME ท้องถิ่น รวมถึง การเป็นช่องทางการจัดจําหน่าย ผักเกษตรปลอดภัยเพื่อมวลชน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผัก ปลอดภัย GAP และ GMP จากเกษตรกรแปลงใหญ่ผัก อ.บ้านดอนตูม จ.นครปฐม พร้อมที่จะร่วม สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่ ผักกลุ่มอื่นๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควบคู่ไปกับ การขยายสาขาร้านกาแฟมวลชนครอบคลุมทั่วประเทศ”